ประจำเดือนมกราคม 2562 ดังต่อไปนี้

● รางวัลใหญ่ทองคำ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

วีระพล โจวทวีทรัพย์สิน

● รางวัลสร้อยคอทองคำ 96.5 % มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท

1. วิทยา นิลบัวลา
2. กรพล เอื้อกิจขจร
3. สุดารัตน์ อดุลโภคาธร
4. ธนะพล วารี
5. ดนิตา สรศาสตร์
6. ศักดิ์ดา บุญมี
7. ธวัช ประสงค์สุข
8. บุญเดช สายทอง
9. จิตนงคราญ ปีกบินกลาง
10. รัชดาพร ทรัพย์ยังเจริญ

● บัตรกำนัลที่พักโรงแรมและส่วนลดจากโรงแรมในเครือ Centara มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 2,250,000 บาท

1. ฉัตรสุมาลย์ สถิตานนท์
2. อุไรพร ถินสถิตย์
3. เฉลิมพร ขาวพุ่ม
4. รักษ์ศักดิ์ เกตุอุไร
5. บุญกว้าง นามพิชัย
6. เพ็ญจิตร ยืนยง
7. ประกิต นิยม
8. อดิศักดิ์ ประจักษ์วิกรานต์
9. ฉัตรชัย ทองทำ
10. บุญเรือน แก้วบู่
11. ชิตพล มากชุ่ม
12. ปิยะนุช ครุฑสังวาลย์
13. ประภาพร แดงขุนทด
14. ชนกันต์ หล้าเมือง
15. พัตร อัมหธร
16. ชยพล อภัยภักดิ์
17. ยศวีร์ พรหมสถาวงศ์
18. ณัฏฐวัฒน์ สิงหวรรณะ
19. ณัฐธยาน์ ยีกาชั้น
20. คงยุทธ แก้วผลึก
21. อาริยา พิมโครต
22. สาลิณี ศรีบุรินทร์
23. อารยา โตดี
24. บุญเลิศ ศิลปพินิจ
25. ภาณุพันธ์ ขวัญเมือง
26. พรณรงค์ วงศ์จินดา
27. สินีนาฏ ตุลารักษ์
28. บุญมี ชูสุวรรณ
29. พูลศรี ฤทธิเรืองเดช
30. พิชิต กิ่งจักร์
31. วิทยา ทองมี
32. วุฒิชัย คมคาย
33. จิตรลดา เหมาะมืด
34. อภิสิทธิ์ ท้าวมะตรี
35. ตะวันฉาย เอี่ยมสะอาด
36. พัชรา สิทธินนท์
37. จิระนันท์ กันธาอ้าย
38. ศักดิ์ชัย สินเทียน
39. พุทธชาติ ยะปะตัง
40. วารินรัตน์ เรืองสมบูรณ์
41. พรรณพร หนูแหน่
42. แก้วใจ หนูหงค์
43. หทัยชนก รัญวาศรี
44. สุรรัตน์ นพฤทธิ์
45. นัฐพงษ์ ถาวรธรรมรัตน์
46. อุไรวรรณ ปล้องอ่อน
47. ประกิต อุบลพันธ์
48. ปาริตา หมุนคง
49. ทัศนี การะมี
50. ธนัฎฐา จันทร์บุญแก้ว

ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล